پرسش های متداول

پرسش‌های متداول

  1. آيا اظهار نامه هاي مالياتي كه فاقد كد رهگيري (دستي يا كامپيوتري) هستند اما داراي امضا و مهر اداره ماليات مي باشند قابل قبول هستند يا خير؟
  2. آيا اين امكان وجود دارد شركت هايي كه به تازگي وارد عرصه ارائه خدمات سيستم مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) شده اند، بتوانند رتبه 1 دريافت نمايند؟
  3. آيا براي ارسال درخواست ها محدوديت زماني وجود دارد؟
  4. آيا براي دريافت و پر نمودن فرم هاي ارزيابي، نياز به نصب نرم افزار خاصي است؟
  5. آيا دلايلي كه منجر به عدم اخذ پروانه فعاليت شركتي گرديده است، به شركت متقاضي اعلام مي گردد؟
  6. آيا فرايند ارزيابي براي بار اول و تمديد پروانه متفاوت است؟
  7. آيا مي توان فرم هاي ارزيابي تكميل شده الكترونيكي را از طريق اينترنت ارسال نمود؟
  8. آيا مي توان فرم هاي ارزيابي تكميل شده كاغذي را از طريق پست ارسال نمود؟
  9. آيا يك شركت مي تواند همزمان متقاضي دريافت پروانه ارائه خدمات مشاوره و دريافت پروانه ارائه خدمات آموزش باشد؟
  10. اعطاي پروانه فعاليت چه مدت پس از درخواست تعيين صلاحيت صورت خواهد گرفت؟

آيا اظهار نامه هاي مالياتي كه فاقد كد رهگيري (دستي يا كامپيوتري) هستند اما داراي امضا و مهر اداره ماليات مي باشند قابل قبول هستند يا خير؟

اظهار نامه های دارای تاریخ و شماره ثبت و مهر و امضای اداره مالیات قابل قبول هستند.

بازگشت به بالا

آيا اين امكان وجود دارد شركت هايي كه به تازگي وارد عرصه ارائه خدمات سيستم مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) شده اند، بتوانند رتبه 1 دريافت نمايند؟

خير. براي دريافت رتبه 1 نياز به داشتن تجربه و قراردادهاي مرتبط با موضوع سيستم مديريت امنيت اطلاعات مي باشد.

بازگشت به بالا

آيا براي ارسال درخواست ها محدوديت زماني وجود دارد؟

خير. محدوديتي براي ارسال درخواست ها وجود نداشته و فرايند ارزيابي به طور مستمر مي باشد.

بازگشت به بالا

آيا براي دريافت و پر نمودن فرم هاي ارزيابي، نياز به نصب نرم افزار خاصي است؟

فرم¬هاي ارزيابي در قالب نرم افزار Infopath از مجموعه نرم افزاري office Microsoft طراحي شده كه لازمست پس از دريافت فرم ها از سايت و تكميل آن ها مطابق دستورالعمل به صورت حضوري توسط نماينده مطلع شركت به اداره كل نما ارائه شود.

بازگشت به بالا

آيا دلايلي كه منجر به عدم اخذ پروانه فعاليت شركتي گرديده است، به شركت متقاضي اعلام مي گردد؟

اداره كل نما خط مشي خود را بر اساس مشتري مداري و احترام به متقاضيان دريافت پروانه پايه گذاري نموده است. در اين راستا، كليه فرم ها و روشهاي ارزيابي را از طريق سايت سازمان فناوري اطلاعات ايران در اختيار مخاطبان خود قرار داده است. لذا اين متقاضيان مي توانند با انجام خود ارزيابي به حدود امتيازي كه ممكن است دريافت نمايند، دسترسي يابند. ولي ممكن است برخي از مواقع اين خود ارزيابي با خطا مواجه شود. در اين مواقع همكاران اداره كل اقدام به راهنمايي شركت هاي متقاضي دريافت پروانه نموده و نكاتي كه در فرايند ارزيابي مجدد بايد از سوي شركت ها مد نظر قرار گيرد را به ايشان اعلام مي نمايند.

بازگشت به بالا

آيا فرايند ارزيابي براي بار اول و تمديد پروانه متفاوت است؟

در حال حاضر شاخص هاي ارزيابي براي هر دو حالت يكسان بوده، با اين تفاوت كه در هنگام تمديد پروانه، عملكرد شركت در يكسال گذشته نيز موثر خواهد بود.

بازگشت به بالا

آيا مي توان فرم هاي ارزيابي تكميل شده الكترونيكي را از طريق اينترنت ارسال نمود؟

در حال حاضر تحويل مدارك فقط به صورت حضوري انجام مي¬شود.

بازگشت به بالا

آيا مي توان فرم هاي ارزيابي تكميل شده كاغذي را از طريق پست ارسال نمود؟

در حال حاضر با توجه به نياز به بررسي شكلي مدارك، لازمست نماينده مطلع شركت، جهت دريافت رسيد تحويل كامل مدارك و يا اعلام حضوري نواقص آن به همراه معرفي نامه به اداره كل نما مراجعه نمايد.

بازگشت به بالا

آيا يك شركت مي تواند همزمان متقاضي دريافت پروانه ارائه خدمات مشاوره و دريافت پروانه ارائه خدمات آموزش باشد؟

مانعي براي دريافت همزمان پروانه آموزشي و مشاوره وجود ندارد.

بازگشت به بالا

اعطاي پروانه فعاليت چه مدت پس از درخواست تعيين صلاحيت صورت خواهد گرفت؟

حداقل يك ماه پس از تكميل كليه مدارك فني و اعتباري.

بازگشت به بالا