درباره اداره کل نما درباره اداره کل نما

چشم انداز و ماموریت نظام ملي مدیریت امنیت اطلاعات که براساس اقدام سوم از راهبرد دوم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (سند افتا) تشکیل شده است، به شرح زیر تعریف می‌گردد:

 •  چشم انداز

نظام ملي مدیریت امنیت اطلاعات (نما)، عامل پیشران در توسعه ملی مدیریت امنیت اطلاعات، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصت‌های عادلانه برای فعالان حوزه مدیریت امنیت اطلاعات، مرجع ترویج دانش مدیریت امنیت اطلاعات و مرجع اعتبار بخشی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در منطقه، جهت نیل به اهداف چشم انداز 1404 خواهد بود.

 • ماموريت

 

با عنايت به وظايف محوله به سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان متولی ایجاد و ساماندهی نظام ملی مديريت امنيت اطلاعات، اين سازمان در قالب تشكيلات و ساختار مصوب به منظور اجراي نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات( نما)، خدمات  ذيل را ارائه مي دهد:

 1. صدور گواهی انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 2. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات مديريتي افتا
 3. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملياتي افتا
 4. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات فني افتا
 5. ارائه پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشي افتا
 6. پايش و نظارت بر عملكرد و همچنين تعهدات «دارندگان پروانه فعاليت» و «دستگاه هاي دارنده گواهي­ انطباق» مي باشد

 

از جمله دستاورد هاي ارائه خدمات فوق عبارتند از :

 1. تشويق به پياده سازي ISMS به منظور حفظ و ارتقاي امنيت اطلاعات سازماني و همچنين انجام وظيفه قانوني از طريق هشدار به آنها بابت تهديدات بالقوه و بالفعل موجود در فضاي توليد و تبادل اطلاعات
 2. ايجاد و توسعه فرهنگ مديريت امنيت اطلاعات و تشويق به كمك در اجراي يك عزم ملي و همچنين رونق در كسب و كار و افزايش توان رقابتي در بين رقبا از طريق رتبه بندي شركت هاي داراي پروانه فعاليت
 3. ايجاد اطمينان و سهولت در انتخاب پيمانكاران توسط سازمان هاي دولتي از طريق صدور پروانه .
 4.  حمايت وگسترش خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) دركشور و برنامه­ ريزی درزمينه به‌كارگيری بهينه ظرفيت­های ملي و ساماندهی شرکت‌های توانمند در ارائه خدمات متنوع افتا
 5. ساماندهي خدمات پس از فروش محصولات و خدمات ضد بد افزارها به دستگاههاي اجرايي و ارائه كنندگان خدمات عمومي