بایگانی مرکز اسناد

 فناوري اطلاعات – فنون امنيتي –مديريت رخداد امنيت اطلاعات	INSO-ISO/IEC27035

فناوري اطلاعات – فنون امنيتي –مديريت رخداد امنيت اطلاعات INSO-ISO/IEC27035

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين رويكردي ساختاریافته و برنامه‌ریزی‌شده است براي:
الف- آشكارسازي، گزارش، ارزيابي رخدادهاي امنيت اطلاعات؛
ب- مديريت و پاسخگويي به رخدادهاي امنيت اطلاعات؛
پ- آشكارسازي، ارزيابي و مديريت آسیب‌پذیری‌های امنيت اطلاعات؛ و
ت- بهبود مستمر امنيت اطلاعات و مديريت رخداد به‌عنوان نتيجه مديريت آسیب‌پذیری‌ها و رخدادهاي امنيت اطلاعات.

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06