بایگانی مرکز اسناد

 فناوري اطلاعات- فنون امنيتي –راهنماهايي براي آمادگي فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تداوم کسب‌وکار	INSO-ISO-IEC-TR 27031

فناوري اطلاعات- فنون امنيتي –راهنماهايي براي آمادگي فناوري اطلاعات و ارتباطات به‌منظور تداوم کسب‌وکار INSO-ISO-IEC-TR 27031

هدف از تدوين اين استاندارد، توصيف اصول و مفاهيم آمادگیICT براي تداوم کسب‌وکار و همچنين ارائه چارچوبي از روش‌ها و فرآیند‌ها به‌منظور شناسايي و تعيين تمامي جنبه¬ها( مانند معیارهای کارایی، طراحي و پیاده‌سازی ) برای بهبود آمادگی ICT سازمان جهت اطمينان از تداوم کسب‌وکار است. اين استاندارد براي هر سازماني ( خصوصي، دولتي، غیردولتی، بدون در نظر گرفتن اندازه ) كه درحال‌توسعه آمادگی ICT خود براي برنامه تداوم کسب‌وکار (IRBC)، و الزامات خدمات ICT آن به خدمات/ زیرساخت‌ها براي آمادگی پشتیبانی از عمليات کسب‌وکار در رويدادي از رويدادهاي نوظهور و رخداد‌ها و اختلالات مربوطه که مي‌توانند روي تداوم‌هاي (شامل امنيت) بحراني کسب‌وکار تأثیر بگذارند، كاربرد دارد. همچنين اين استاندارد به سازمان اجازه می‌دهد تا پارامتر‌هاي کارایی که به IRBC آن، در شيوه‌اي سازگار و تشخیص داده‌شده اندازه‌گيري کند.

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06