بایگانی مرکز اسناد

 فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – راهنما‌هايي براي مميزي سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات<br>	INSO-ISO/IEC27007

فناوری اطلاعات – فنون امنیتی – راهنما‌هايي براي مميزي سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات
INSO-ISO/IEC27007

هدف از تدوين این استاندارد ارائه راهنمایی‌هایی در مورد راهبری برنامه ممیزی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، هدایت ممیزی‌ها و شایستگی ممیزان ISMS است كه علاوه بر راهنما‌های موجود در استاندارد ISO 19011 است. این استاندارد ملی برای آن‌هايي که به درک یا راهبری ممیزی‌های داخلی یا خارجی ISMS یا مدیریت برنامه ممیزی ISMS نیاز دارند، کاربردپذیر است.

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06