بایگانی مرکز اسناد

 فناوری‌ اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات	INSO-ISO/IEC27005

فناوری‌ اطلاعات – فنون امنیتی-مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات INSO-ISO/IEC27005

هدف از تدوین این استاندارد، تعيين راهنما برای مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات است.
این استاندارد ملی مفاهیم کلی مشخص‌شده در استاندارد ISO/IEC 27001 را پوشش می‌دهد و برای کمک به پیاده‌سازی رضایت‌بخش امنیت اطلاعات بر اساس رویکرد مدیریت مخاطرات طراحی‌شده است.دانستن مفاهیم، مدل‌ها، فرآیندها و اصطلاحات شرح داده‌شده در استانداردهای ملی ایران به شماره ISO/IEC 27001 و ISO/IEC 27002 برای درک کامل این استاندارد ملی مهم است.

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06