بایگانی مرکز اسناد

 فناوري اطلاعات- فنون امنيتی- سامانه‌هاي مديريت امنیت اطلاعات-مرور کلي و واژ¬گان INSO-ISO/IEC 27000

فناوري اطلاعات- فنون امنيتی- سامانه‌هاي مديريت امنیت اطلاعات-مرور کلي و واژ¬گان INSO-ISO/IEC 27000

هدف از تدوین این استاندارد ملی، تعیین موارد زیر است:
الف) مرور کلی استانداردهای خانواده ISMS؛
ب) مقدمه‌ای بر سامانه‌های مدیریت امنیت اطلاعات؛
پ) توصیف مختصر فرآیند طرح- اجرا- بررسی- اقدام (PDCA)؛
ت) اصطلاحات و تعاریف مورداستفاده در استانداردهای خانواده ISMS؛
این استاندارد ملی در تمامی انواع سازمان‌ها کاربرد‌‌پذیر است (مانند بنگاه¬های تجاری، دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی).

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06