بایگانی مرکز اسناد

 فناوري اطلاعات- فنون امنيت –  محافظت  از اطلاعات زیست‌سنجی	INSO-ISO/IEC 16371

فناوري اطلاعات- فنون امنيت – محافظت از اطلاعات زیست‌سنجی INSO-ISO/IEC 16371

هدف از تدوین این استاندارد ملی، ارائه راهنما‌هایی برای حفاظت از اطلاعات زیست‌سنجی تحت الزامات مختلف برای محرمانگی، یکپارچگی، و تجدید پذیری یا ابطال‌پذیری، در حین ذخیره‌سازی و انتقال است. علاوه بر این، این استاندارد ملی الزامات و راهنما‌هایی برای مدیریت و پردازش امن و سازگار با حفظ حریم خصوصی اطلاعات زیست‌سنجی ارائه می‌کند.
این استاندارد ملی موارد زیر را مشخص می‌کند:
تحلیل تهدیدات و اقدامات متقابل ذاتی در یک زیست‌سنجی و مدل‌های کاربرد سامانه زیست‌سنجی؛ الزامات امنیتی برای انقیاد امن یک مرجع زیست‌سنجی و یک هویت مرجع
مدل‌های کاربرد سامانه‌های زیست‌سنجی با سناریوهای مختلف برای ذخیره‌سازی و مقایسه مراجع زیست‌سنجی؛ و راهنمایی در حفاظت از حریم خصوصی یک فرد در هنگام پردازش اطلاعات زیست‌سنجی.

تاریخ انتشار سند: 1396/03/06