بایگانی مرکز اسناد

 فناوري اطلاعات – آزمون و گزارش<br>کار آیی زیست‌سنجی -: قسمت 7آزمون الگوریتم‌های مقايسه زیست‌سنجی روي كارت	INSO-ISO/IEC 14868-7

فناوري اطلاعات – آزمون و گزارش
کار آیی زیست‌سنجی -: قسمت 7آزمون الگوریتم‌های مقايسه زیست‌سنجی روي كارت INSO-ISO/IEC 14868-7

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين سازوکاری براي اندازه‌گیری قابلیت‌های الگوريتم اصلي کارت‌های مقايسه زیست‌سنجی کارت‌های مدارات مجتمع در حال اجرا بر روي استاندارد ISO/IEC 7816 است.

تاریخ انتشار سند: 1396/03/22