پرسش های متداول

پرسش‌های متداول

آيا اين امكان وجود دارد شركت هايي كه به تازگي وارد عرصه ارائه خدمات سيستم مديريت امنيت اطلاعات(ISMS) شده اند، بتوانند رتبه 1 دريافت نمايند؟

خير. براي دريافت رتبه 1 نياز به داشتن تجربه و قراردادهاي مرتبط با موضوع سيستم مديريت امنيت اطلاعات مي باشد.

بازگشت به بالا

آيا براي ارسال درخواست ها محدوديت زماني وجود دارد؟

خير. محدوديتي براي ارسال درخواست ها وجود نداشته و فرايند ارزيابي به طور مستمر مي باشد.

بازگشت به بالا

آيا براي دريافت و پر نمودن فرم هاي ارزيابي، نياز به نصب نرم افزار خاصي است؟

فرم¬هاي ارزيابي در قالب نرم افزار Infopath از مجموعه نرم افزاري office Microsoft طراحي شده كه لازمست پس از دريافت فرم ها از سايت و تكميل آن ها مطابق دستورالعمل به صورت حضوري توسط نماينده مطلع شركت به اداره كل نما ارائه شود.

بازگشت به بالا

آيا فرايند ارزيابي براي بار اول و تمديد پروانه متفاوت است؟

در حال حاضر شاخص هاي ارزيابي براي هر دو حالت يكسان بوده، با اين تفاوت كه در هنگام تمديد پروانه، عملكرد شركت در يكسال گذشته نيز موثر خواهد بود.

بازگشت به بالا

آيا مي توان فرم هاي ارزيابي تكميل شده الكترونيكي را از طريق اينترنت ارسال نمود؟

در حال حاضر تحويل مدارك فقط به صورت حضوري انجام مي¬شود.

بازگشت به بالا

آيا مي توان فرم هاي ارزيابي تكميل شده كاغذي را از طريق پست، پیک، کارپرداز و ... ارسال نمود؟

در حال حاضر با توجه به نياز به بررسي شكلي مدارك، لازمست نماينده مطلع شركت، جهت دريافت رسيد تحويل كامل مدارك و يا اعلام حضوري نواقص آن به همراه معرفي نامه به اداره كل نما مراجعه نمايد.

بازگشت به بالا

آيا يك شركت مي تواند همزمان متقاضي دريافت پروانه ارائه در چهار حوزه خدمات افتا باشد؟

با رعایت الزامات مندرج در راهنما مانعی وجود ندارد.

بازگشت به بالا

ارائه مدارک شرکت های مستقر در استان ها از چه طریقی انجام میشود؟

از طریق ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقر در استانها که آدرس و تلفن تماس آنها در پرتال نما موجود می باشد.

بازگشت به بالا

اعضای هیات مدیره می توانند جز نفرات اصلی باشند؟

با داشتن شرایط لازم مانعی وجود ندارد.

بازگشت به بالا

اعطاي پروانه فعاليت چه مدت پس از درخواست تعيين صلاحيت صورت خواهد گرفت؟

حداقل دو ماه پس از تحويل مدارک .

بازگشت به بالا