استانداردهاي فناوري اطلاعات استانداردهاي فناوري اطلاعات

سازمان فناوري اطلاعات ايران بر اساس اقدام اول از راهبرد دوم و وظايف محوله از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات طي يك تفاهم نامه با همكاري سازمان ملي استاندارد ايران اقدام به ترجمه و تدوين استانداردهاي حوزه فناوري اطلاعات و امنيت آن نموده است. در اين راستا اقدامات لازم بر روي استانداردهايي كه از اهميت بالاتري براي كاربران اين حوزه برخوردار مي باشند صورت مي گيرد.

مشاهده استاندارد ها، راهنما ها و توصيه نامه ها از طريق بخش اسناد پرتال نما امكان پذير مي باشد.